Sejm za zmianami w ustawie o rynku mleka

Znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o rynku mleka zakłada, że Agencja Rynku Rolnego (ARR) będzie określała limit dopłat dla firm dostarczających mleko do szkół. Przygotowane przez rząd zmiany, które przyjął Sejm, dostosowują nasze prawo do przepisów unijnych.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 256 posłów, 142 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Posłowie przyjęli jedną z dziesięciu poprawek do ustawy.

Nowelizacja wprowadza nowe zasady udzielania dopłaty krajowej za dostarczanie mleka do szkół podstawowych. Firma, zainteresowana otrzymaniem takiej dopłaty, powinna zgłosić wniosek do Agencji Rynku Rolnego – z podaniem wielkości planowanych dostaw mleka do szkół i określić stawkę dopłaty. ARR zaś określi limity środków finansowych na ten cel dla poszczególnych dostawców. O wysokości dopłat z budżetu krajowego do tzw. szklanki mleka, decyduje co roku rząd.

Według rządu taki sposób planowania zapobiegnie niekorzystnym sytuacjom, gdy pod koniec roku kalendarzowego, mimo wyczerpania puli pieniędzy przewidzianych na dopłaty, ARR zmuszona była wypłacić je zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Ponadto w noweli znalazły się zmiany dotyczące systemu dopłat do produkcji mleka i mechanizmów interwencyjnych. Według znowelizowanej ustawy zmieni się termin wydania przez ARR decyzji w sprawie przyznania kwot indywidualnych z krajowej rezerwy. Będą one wydawane dopiero po wydaniu rozporządzenia dotyczącego ustalenia wysokości rezerwy krajowej. Obecnie w przepisach nie ma określonego terminu, co zobowiązuje Agencję do wysłania odpowiedzi w ciągu miesiąca – bez względu na to, czy wysokość rezerwy została ustalona.