Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym

Tytuł projektu: Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym w Spółce ENTC Dairy Solutions.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 01.02.00 Innowacyjne firmy, Poddziałanie: 01.02.01 Działalność B+R przedsiębiorstw

Cele projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym w Spółce ENTC Dairy Solutions.

Planowane efekty:  dzięki realizacji projektu nastąpi zakup urządzeń umożliwiający stworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym w Spółce ENTC Dairy Solutions.

Wartość projektu: 627.974.07 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 356.873.05 zł