Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym

Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym

Tytuł projektu: Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym w Spółce ENTC Dairy Solutions. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie: 01.02.00 Innowacyjne firmy, Poddziałanie: 01.02.01 Działalność B+R przedsiębiorstw Cele projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym w Spółce ENTC Dairy […]

Realizacja:   Projektowanie stron internetowych